Etický kódex

Dodržiavanie právnych predpisov
Povinnosti zamestnanca
Nenáležité platby
Vzťahy so zákazníkmi
Čestný obchodný styk
Evidencia
Protimonopolné opatrenia / Ochrana hospodárskej súťaže
Konflikt záujmov
Nezákonné využitie interných informácií v obchodnom styku
Duševné vlastníctvo a dôverné informácie
Firemné príležitosti
Ochrana majetku firmy a správne nakladanie s ním
Kvalita
Environmentálny manažment
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Produktívne pracovné prostredie
Etický kódex vedúcich pracovníkov

 

Predhovor
Dobrá povesť Tatra-Alpine vo svete, ktorá je výsledkom zákonného, morálneho a etického správania, je naším najcennejším majetkom. Táto povesť stojí na politike prísneho dodržiavania právnych predpisov a podnikateľskej činnosti podľa najvyšších noriem morálneho a etického správania. Náš etický kódex podnikateľského správania (ďalej len „kódex“) poskytuje usmernenie rozhodujúce pre úspešnú globálnu činnosť Tatra-Alpine a odráža naše spoločné hodnoty a kolektívny záväzok dodržiavať normy Tatra-Alpine.

Tento kódex má za cieľ informovať zamestnancov o ich zákonných a etických povinnostiach voči Tatra-Alpine a našim zákazníkom. Okrem toho sa generálny riaditeľ Tatra-Alpine a vedúci predstavitelia spoločnosti riadia ďalšími zásadami uvedenými v etickom kódexe pre vedúcich pracovníkov, ktoré sú súčasťou tohto predpisu.

Každý vedúci pracovník a manažér zodpovedá za to, že zamestnanci chápu a dodržiavajú kódex a príslušné normy podnikateľského správania.

Žiaden kódex alebo normy podnikateľského správania nemôžu podchytiť všetky možné situácie podnikateľského života v takom náročnom regulačnom rámci, v ktorom Tatra-Alpine pôsobí. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo obavy v súvislosti s kódexom alebo nejakým postupom, preberte ich s príslušným pracovníkom manažmentu alebo právnikom Tatra-Alpine.

Tatra-Alpine považuje dodržiavanie tohto kódexu za zásadné. Vysokú kvalitu služieb a prísne normy spájané s reputáciou našej firmy ako aj oduševnenie možno udržiavať len dôsledným, čestným a etickým správaním. Všetci zamestnanci Tatra-Alpine musia dodržiavať tento kódex a príslušné normy podnikateľského správania.

Tomáš Kramer
generálny riaditeľ

 

Dodržiavanie právnych predpisov
Tatra-Alpine a jej zamestnanci musia dodržiavať všetky platné zákony a predpisy. Ak dodržiavanie tejto politiky znemožňuje Tatra-Alpine úspešnú účasť na niektorom podnikateľskom segmente v akejkoľvek časti sveta, tak nebude v tomto segmente podnikať.

Povinnosti zamestnanca
Od zamestnancov sa očakáva, že poznajú a dodržiavajú zákony každého relevantného trhu, na ktorom Tatra-Alpine pôsobí. Od zamestnancov sa tiež očakáva, že dodržiavajú ustanovenia tohto kódexu a príslušné normy podnikateľského správania. Od manažérov sa očakáva, že zabezpečia toto dodržiavanie. Každý zamestnanec je povinný okamžite upozorniť firmu na porušenia kódexu a podozrenia z jeho porušenia prostredníctvom manažmentu alebo štatutárnych zástupcov spoločnosti.  Zamestnanci na všetkých úrovniach majú zakázané odvetné kroky alebo vyhrážky voči komukoľvek za oznámenie problému so zásadami alebo správaním alebo poskytnutie informácií o ňom.

Dodržiavanie zákonov a predpisov krajín, v ktorých pôsobíme, a zásad tohto kódexu ako aj všetkých noriem podnikateľského správania je podmienkou pre zamestnanie každého zamestnanca Tatra-Alpine. Porušením legislatívy a predpisov môže vzniknúť občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť zamestnanca Tatra-Alpine a môže dôjsť k poškodeniu povesti a konkurencieschopnosti firmy. Porušenia sa budú rýchlo riešiť a môžu sa za ne uložiť disciplinárne sankcie vrátane ukončenia zamestnaneckého pomeru.

I keď kódex a normy podnikateľského správania predstavujú rámec usmernení pre podnikateľské správanie, nemôžu riešiť každú situáciu. Ak potrebujete pomoc pri ich pochopení alebo výklade, obráťte sa prosím na manažment alebo štatutárnych zástupcov spoločnosti.

Nenáležité platby
Štátnym zamestnancom alebo činiteľom, zákazníkom a ďalším osobám sa nedávajú priamo či v ich prospech žiadne úplatky, nezákonné provízie alebo iné platby na nezákonné účely. Táto zásada sa vzťahuje nielen na priame platby ale aj na nepriame platby v akejkoľvek podobe prostredníctvom konzultantov alebo iných tretích strán.

Vzťahy so zákazníkmi
Zákazníkom sa neposkytne žiadna výhoda spojená s explicitnou alebo implicitnou požiadavkou používať alebo kupovať výrobky alebo služby Tatra-Alpine. Výraz „zákazník“ sa používa v týchto zásadách na označenie akejkoľvek osoby alebo subjektu, ktorý môže kúpiť výrobky alebo služby Tatra-Alpine alebo ovplyvniť rozhodnutie o ich kúpe.

Darcovstvo, darčeky a pozornosti
Dary zákazníkom alebo organizáciám úzko spätými so zákazníkmi musia byť prínosom pre spoločnosť a môžu sa poskytovať na podporu lepšej zdravotnej starostlivosti, preukázanie dobrého korporátneho občianstva alebo slúžiť na skutočný vzdelávací účel. Takéto dary musia byť v súlade s miestnymi normami podnikateľského správania.

Poskytovanie darčekov je všeobecne zakázané. V niektorých krajinách sa uplatňuje výnimka na skromné darčeky, ktoré sa chápu ako obchodná zvyklosť a v žiadnom prípade nekompromitujú Tatra-Alpine alebo nepredstavujú pre Tatra-Alpine povinnosť. Všetky dary musia byť v súlade s miestnymi normami podnikateľského správania.

Obchodné pozornosti ako pohostenie, doprava a kultúrny program poskytované zákazníkovi musia byť skromnej hodnoty a súvisieť s legitímne obchodným účelom (napr. vysvetlenie alebo predvádzanie výrobkov Tatra-Alpine, používanie výrobkov, servis alebo školenia). Tieto pozornosti musia byť v súlade s miestnymi normami podnikateľského správania.

Platby zákazníkom
Tatra-Alpine môže za určitých okolností prevziať náklady na konferencie ďalšieho vzdelávania lekárov alebo odborné zasadnutia (napr. registračné poplatky, cestovné, ubytovanie a stravné). Zákony upravujúce takúto podporu sú zložité a tieto platby nie sú všade povolené. V niektorých krajinách možno uskutočniť platby len sponzorovi akcie alebo inštitúcii účastníka. Všetky takéto platby musia byť v súlade s miestnymi normami podnikateľského správania.

Čestný obchodný styk
Všetci zamestnanci musia konať čestne pri styku so zákazníkmi, dodávateľmi, konkurentmi a zamestnancami Tatra-Alpine. Nikto nesmie získať nečestnú výhodu prostredníctvom manipulácie, zatajovania, zneužívania dôverných informácií, skresľovania podstatných skutočností alebo iného nekalého postupu.

Evidencia
Tatra-Alpine vedie presnú evidenciu a účty firmy s cieľom zaručiť zákonné a etické podnikateľské postupy a zabrániť podvodom. Finanční manažéri a nezávislí auditori Tatra-Alpine sú povinní vyjadriť svoj nezávislý názor a upozorniť na prípadné nezrovnalosti. Všetky účtovné záznamy firmy a správy vypracované na základe týchto záznamov musia byť vedené a predkladané v súlade so všetkými platnými zákonmi a príslušnými účtovnými normami. Nesmú sa vytvárať žiadne nezverejnené alebo neevidované fondy či prostriedky Tatra-Alpine na akýkoľvek účel. Nesmie sa viesť viac ako jeden súbor účtovných kníh a na žiadnom účte sa nesmú robiť falošné alebo vymyslené zápisy.

Protimonopolné opatrenia / ochrana hospodárskej súťaže
Predpokladá sa, že manažment Tatra-Alpine má základné aktuálne znalosti o zásadách a účele protimonopolných zákonov, ktoré sa vzťahujú na podnikateľskú činnosť Tatra-Alpine a že sa zdrží akýchkoľvek činností, ktoré by mohli porušovať alebo vytvárať zdanie úmyslu porušiť takéto zákony. Predpokladá sa, že zamestnanci Tatra-Alpine chápu protimonopolné zásady, ktoré platia pre ich činnosť. V prípade akýchkoľvek pochybností majú zamestnanci požiadať o usmernenie právnika Tatra-Alpine.

Konflikt záujmov
Zamestnanci Tatra-Alpine majú voči firme povinnosť úplnej podnikateľskej lojality. K porušeniu tejto povinnosti dochádza vtedy, keď zamestnanec vykonáva činnosti, ktoré vyvolávajú konflikt záujmov. Konflikt záujmov môže nastať, keď možný zisk alebo výhoda pre zamestnanca či jeho najbližších rodinných príslušníkov sú v konflikte alebo sa javia byť v rozpore s povinnosťou zamestnanca slúžiť najlepšiemu záujmu Tatra-Alpine alebo schopnosťou zamestnanca vykonávať svoju prácu vo firme objektívne a efektívne. Čokoľvek, čo by predstavovalo konflikt záujmu zamestnanca, môže tiež byť konfliktom záujmov v prípade, že sa týka priameho rodinného príslušníka. Konflikt záujmov môže mať mnoho odtieňov a tento kódex ich nemôže všetky riešiť. Tu je niekoľko príkladov konfliktu záujmov

  • Konzultovanie konkurenta, dodávateľa alebo zákazníka Tatra-Alpine alebo zamestnanie konkurentom, dodávateľom alebo zákazníkom Tatra-Alpine
  • Vlastníctvo významného vlastného kapitálu, dlhu alebo iného finančného záujmu u ktoréhokoľvek konkurenta, dodávateľa alebo zákazníka
  • Využívanie zamestnancov, materiálov, zaradení alebo iného majetku Tatra-Alpine na akékoľvek neoprávnené účely
  • Prijatie akejkoľvek hotovosti, darčekov, pozornosti alebo výhod vyššej hodnoty od akéhokoľvek konkurenta, dodávateľa alebo zákazníka

Každý zamestnanec je povinný vyhýbať sa konfliktu záujmov a zamedziť vznik týchto konfliktov. Zamestnanci, ktorí nevedia iste, či sa nachádzajú v konflikte záujmov alebo či nejaký postup môže spôsobiť konflikt záujmov, majú prerokovať túto vec so svojím manažérom alebo s právnikom Tatra-Alpine.

Nezákonné využitie interných informácií v obchodnom styku
Pre všetkých zamestnancov Tatra-Alpine platí zákaz zapájania sa do nezákonného využitia interných informácií v obchodnom styku. Takéto správanie môže pre zamestnanca a Tatra-Alpine znamenať vznik občianskoprávnej zodpovednosti a trestnoprávnych sankcií.

Duševné vlastníctvo a dôverné informácie
Tatra-Alpine investuje značné prostriedky do ochrany dôverných informácií. Dôverné informácie sú informácie, ktoré nie sú všeobecne známe alebo ľahko dostupné iným osobám. Tatra-Alpine rešpektuje duševné vlastníctvo druhých.
Medzi dôverné informácie patria aj osobné informácie o zamestnancoch Tatra-Alpine, ako sú platy, odmeny a informácie z osobných spisov. Dôverné informácie sa nesmú zdieľať s osobami mimo Tatra-Alpine s výnimkou schválených obchodných vzťahov. Zamestnanci Tatra-Alpine tiež nesmú prijímať bez povolenia manažmentu Tatra-Alpine dôverné informácie od tretích strán vrátane konkurentov.

Firemné príležitosti
Zamestnanci nesmú využívať pre osobnú potrebu príležitosti, ktoré vzniknú používaním firemného majetku, informácií alebo postavenia, ani nemôžu využívať firemný majetok, informácie alebo postavenie pre vlastný osobný zisk alebo na hospodársku súťaž s Tatra-Alpine. Zamestnanci majú povinnosť presadzovať záujmy Tatra-Alpine, keď sa naskytne taká príležitosť.

Ochrana majetku firmy a správne nakladanie s ním
Všetci zamestnanci musia chrániť majetok Tatra-Alpine a podporovať jeho efektívne využitie. Krádež, nedbalosť a plytvanie majú priamy vplyv na ziskovosť Tatra-Alpine. Všetok majetok Tatra-Alpine sa musí používať na legitímne podnikateľské účely. Vedľajšie a príležitostné osobné použitie majetku Tatra-Alpine, ako počítače, telefóny a zásoby, je povolené, musia byť ale plne v súlade s platnou legislatívou.

Kvalita
Tatra-Alpine sa zaväzuje dodávať zdravotnícke pomôcky a lieky najvyššej kvality v záujme bezpečnosti pacientov a zachovania svojej reputácie. Tatra-Alpine dodržiava všetky zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti ňou dodávaných výrobkov.

Enviromentálny manažment
Tatra-Alpine sa zaviazala podnikať ekologicky zodpovedným spôsobom a bude sa usilovať zlepšovať svoju činnosť v prospech zamestnancov, zákazníkov, spoločnosti, akcionárov a životného prostredia. Všetci zamestnanci majú povinnosť zabezpečiť, že Tatra-Alpine vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi a spôsobom chrániacim životné prostredie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia
Tatra-Alpine sa zaviazala k bezpečnému, zdravému pracovnému prostrediu, ktoré je v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že si vytvoria aktívny, kooperatívny postoj k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia v celej firme.

Produktívne pracovné prostredie
Tatra-Alpine sa zaviazala k produktívnemu pracovnému prostrediu. Medzi kľúčové prvky jeho vytvárania patria pracovné prostredia bez akejkoľvek formy obťažovania, kultúra, ktorá uznáva a oceňuje výhody rozmanitej pracovnej sily, a rozhodovací proces, ktorý sa usiluje zabezpečiť, aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo s úctou a rešpektom. Je zakázaná diskriminácia na základe rasy, náboženstva, pohlavia, farby pleti, etnického alebo národnostného pôvodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo rodinného stavu. Patrí sem diskriminácia pri prijímaní do zamestnania, školeniach, pracovnom postupe, kompenzáciách, disciplíne a ukončení pracovného pomeru. Netoleruje sa obťažovanie, ako je napríklad rasové alebo sexuálne obťažovanie, a musí sa nahlásiť príslušnému manažérovi.

Etický kódex vedúcich pracovníkov
Generálny riaditeľ (ďalej GR) a ďalší vedúci pracovníci, ktorých určil GR (spolu označovaní ako vedúci pracovníci) sú viazaní nielen všetkými ustanoveniami tohto etického kódexu ale aj ďalšími konkrétnymi politikami (spoločne označované ako „etický kódex vedúcich pracovníkov“). Etický kódex vedúcich pracovníkov upravuje viacero oblastí, vrátane zverejňovania významných informácií, ktoré majú vplyv na zverejnenia firmy v jej verejných registroch; hlásení nedostatkov alebo podvodov zistených internými finančnými kontrolami, o ktorých boli vedúci pracovníci informovaní; porušenia bezpečnostných predpisov; konfliktov záujmov medzi osobnými a obchodnými vzťahmi.